CẬP NHẬP QUỸ 

HÀNH TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG VIỆT NAM

 

Tổng tiền quỹ lũy kế 

10.678.500 đ

Tổng tiền quỹ lũy kế tháng 3/2021

10.678.500 đ

Số tiền giảm do hủy đơn hàng tháng 3/2021

10.678.500 đ

Số tiền sắp được cộng vào quỹ

10.678.500 đ